Тим, хто відвідує зону відчуження та безумовного відселення, треба пам’ятати, що з’явилася вона в результаті трагічного випадку і зовсім не нагадує парк розваг. Хоча рівні радіації тут значно зменшилися, але це місце все ще має забруднені території. Тут існують свої правила поведінки, які допоможуть відвідувачам зберегти своє здоров’я та отримати максимум інформації. Доводимо до вашого відома й те, що всі вказівки вашого супроводжуючого є обов’язковими до виконання.

  Відповідний одяг захистить вас і допоможе зберегти здоров’я.

 Відвідувачі повинні використовувати одяг і взуття, що максимально закриває тіло, голову, руки та ноги.

 Заборонені: футболки з короткими рукавами, майки, спідниці, сукні, короткі шорти, відкрите взуття.

  Випити та перекусити на відкритому просторі в зоні відчуження – не найкращий для вас варіант.

Якщо ви забажаєте відсвяткувати свій приїзд, то знайте, що вживання алкогольних напоїв суворо заборонено, а разом з їжею ви можете ковтнути радіоактивний пил. Задовольнити свої потреби можна в столових, кафе, або в середині свого транспорту.

Пити воду з криниць, річок або інших відкритих наземних джерел – небезпечно для вашого життя. Використовувати воду дозволяється тільки з водопровідної мережі міста Чорнобиля, або привозну, яка продається у торговельній мережі в упаковці заводу-виробника.

Із зони не можна вивозити продукцію рослинництва, наприклад – овочі, фрукти, ягоди, гриби. Під заборону також попадають інші харчові продукти, вирощені на території зони.

Палити можна тільки у спеціально відведених місцях, які обладнані урною з негорючих матеріалів:

 •  на контрольно-пропускних пунктах зони відчуження;
 •  у м. Чорнобиль;
 •  на оглядовому майданчику ЧАЕС;
 •  у м. Прип’ять – цех дезактивації засобів індивідуального захисту;
 •  на об’єкті «Чорнобиль-2».

  Не беріть з собою зброю й легкозаймисті речовини.

Будь-який вид зброї заборонено провозити з собою на територію зони відчуження – це створить для вас додаткові проблеми, а легкозаймисті речовини, наприклад – ацетон, олія, можуть стати причиною пожежі. Також не можна розпалювати багаття.

  Надмірна цікавість й неуважність може вас згубити.

Під час перебування на маршруті суворо заборонено заходити в будь-які покинуті житлові або промислові, чи інші будівлі, підійматись сходами чи іншим чином на антену, яка знаходиться на території об’єкту «Чорнобиль-2», торкатися будь-яких споруд або рослин. Не можна сідати на землю, або ставити особисті речі, наприклад – рюкзак, фото-видео техніку.

Небезпечно купатися у водоймах, загоряти.

Ви повинні дотримуватись вимог попереджувальних та заборонних знаків, плакатів з радіаційної безпеки.

 Не беріть з собою у подорож тварин.

Не можна ввозити на територію зони відчуження будь-яких тварин, також не можна вивозити й тих, які проживають на її території.

  Фотографувати та знімати відео можна, але…

Фото та відеознімання здійснюються з урахуванням вимог статті 46 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Заборонено знімати елементи фізичного захисту з оглядового павільйону біля конфайнменту, гідротехнічних споруд ЧАЕС, СВЯП-1, СВЯП-2. Територію Чорнобильської станції не можна знімати у радіусі 5 кілометрів.

Безпілотний летальний апарат потрібно вказувати у запиті, який подають до ДАЗВу. В Інфоцентрі на КПП «Дитятки» БПЛА обов’язково потрібно зареєструвати у «Журналі реєстрації дронів» із зазначенням місць проведення зйомок. Планування маршрутів переміщення будь-яких апаратів у повітряному просторі над ядерними установками здійснюється за погодженням з експлуатуючою організацією (стаття 21, Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання).

Обов’язково попередьте про ввіз техніки/дрону в заявці супроводжуючого та поліцейських на КПП «Дитятки».

  Їдете з зони відчуження – пройдіть контроль.

 

При виїзді за межі зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення необхідно: пройти обов’язковий радіаційний контроль одягу, взуття, особистих речей та транспортних засобів. В разі перевищення контрольних рівнів особистий одяг, взуття, речі підлягають дезактиваці

Які дії будуть застосовані, якщо ви порушуєте правила.

 • При порушенні правил перебування або не виконання інструктажів та настанов супроводжуючої особи, група буде вимушена покинути межі зони відчуження.
 • Якщо порушення буде таким, що суперечить нормам морально-етичної поведінки, радіаційно-пожежної безпеки, всі учасники у супроводі працівників правоохоронних структур зони відчуження, будуть доставлені до КПП «Дитятки». Повторно відвідати зону відчуження буде вже неможливо.
 • Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі виникнення надзвичайних ситуацій користуються тими самими правами, а також несуть відповідальність, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 21, Кодекс цивільного захисту України).

Those who visit the Exclusion Zone should remember that the area was the result of a tragic catastrophe and does not resemble amusement parks at all. In general radiation levels are much lower here, but these sites are still contaminated. There are some rules in the area that will help visitors maintain their health and get more information. Please, be aware that all instructions given by your guide,  need to be followed without exceptions.

The proper clothes will protect you and help to keep your health.

Visitors need to use clothes and footwear that maximally protect the body, head, arms, legs.

Forbidden: T-shirts with short sleeves, shorts, skirts, dresses, open shoes.

 Drinking and snacking outdoors in the Exclusion Zone is not the best option for you.

 If you wish to “celebrate” your visit, be aware that drinking alcohol is strictly forbidden, and at the same time, you can inhale and swallow radioactive dust. You can satisfy your needs in canteens, cafes, or inside your transport.

 Drinking water from wells, rivers or other open ground sources is dangerous for your life. You can only use water from the water supply system of the city of Chernobyl, or imported water that can be purchased in shops.

 It is prohibited to export from the Zone: vegetables, fruits, berries, mushrooms. Other food grown in the area is also banned.

 You can smoke only in designated areas equipped with a non-combustible waste bin:

 • at the checkpoints of the exclusion zone;
 • in Chernobyl;
 • at the viewpoint of SSE ChNPP;
 • in Pripyat, decontamination workshop of personal protective equipment
 • at the Chernobyl-2 facility.

 Weapons and combustibles are forbidden.

Any type of weapon is forbidden to bring with you to the Exclusion Zone – this will lead to additional problems, and flammable substances, such as acetone, oil, can cause a fire. It is also prohibited make a fire in Exclusion zone.

  Excessive interest and carelessness can ruin you!

It is strictly forbidden to enter any abandoned residential or industrial buildings. It is forbidden to climb up on the stairs or otherwise on an antenna located in the Chernobyl-2 facility or touch any structures or plants while on the route. It is prohibited to sit on the ground or put your personal belongings, such as a backpack, photo-equipment.

– It is dangerous to swim in the ponds, sunbathe.

– You must strictly follow the requirements of warning and prohibition signs, radiation safety posters.

 Do not take animals with you!

It is strictly forbidden to take any animals to the exclusion zone and take animals, living in the exclusion zone, with you.

 You can take pictures and video, but …

Photo-video, including a quadcopter, can be done within the route and with the permission of the accompanying person. The permit is regulated by the Law of Ukraine “On the use of nuclear energy and radiation safety” and the Instruction “On the procedure of protection of state secrets, and other information …”. It is strictly forbidden to make shooting on the following territories: “Chernobyl NPP”, “SNFS-1”, “SNFS-2”, “Open Switchgear”, ”Point of Temporary Localization of Radioactive Waste”, ” Radioactive Waste Disposal Point”, in Pripyat town – not closer than 5000 m to SSE “ChNPP”.

– Don’t forget to inform your guide and police officers at the checkpoint “Dytiatky” about having equipment/drones with you.

The unmanned aerial vehicle must be specified in the request submitted to the DAZV. The UAV must be registered in the Drone Registration Log at the Info Center at the Dityatky checkpoint, indicating the locations of the shootings. Planning of routes of movement of any devices in the airspace over nuclear facilities is carried out in coordination with the operating organization (Article 21 of the Law of Ukraine “On Physical Protection of Nuclear Facilities, Nuclear Materials, Radioactive Waste, Other Sources of Ionizing Radiation”).

  Going out from the Exclusion Zone – you need to pass radiation control.

When you are leaving the exclusion zone it is mandatory to pass the radiation monitoring of clothing, footwear, personal belongings, and vehicles. If reference levels are exceeded, it means that personal clothing, shoes, things are to be decontaminated.

What actions will be taken if you break the rules?

 • In case of violation or not following the rules and instructions of your guide, the group will be forced to leave the area.
 • If the violation is contrary to the norms of moral and ethical behavior, radiation and fire safety, all participants of the excursion, accompanied by law enforcement officers of the exclusion zone, will be delivered to the checkpoint ” Dytiatky”. It will not be possible to visit the exclusion zone again.
 • Foreigners and stateless persons who are in Ukraine on legal grounds in case of emergencies follow the same rights and bear same responsibility as citizens of Ukraine.  The exceptions established by the Constitution, laws or international agreements of Ukraine, consent to the laxity provided by the Verkhovna Rada of Ukraine (Article 21, Code of Civil Defense of Ukraine).